Bán bò đực giống siêu thịt cọp phèn gia 46.5 trieu