Tin LMHT | KOW và vết dơ không thể gột rửa | đôi lời gửi gắm tới fan KOW | Phần 1