Tin LMHT | Vụ Hưng Hại Não và Venuss | Đằng sau chiến thắng của ROG Friends