Rồng nằm ngủ quên dưới trụ, BoxBox 12 máu - Bản tin Lol 777