Sức mạnh của Marines Esports - GAM và sự hậu thuẫn của SOFM | Hưng Hại Não