Đi hỗ trợ nếu k muốn bị gọi là " óc pug'maw " thì nên xem