[ Phôt ] VETV viết stt phân biệt vùng miền với UTM - thao túng giải | Ý kiến của Hưng Hại Não