Bình Dương: Người ... 3 lần "đạp bung nắp quan tài" khiến mọi người chạy toán loạn cho đến khi