Ban bo giong, Bò cái, đực giống siêu thịt, nuôi tại ba tri, bến tre, LH: 0934764948