ThrowThi cầm Garen quay không ngừng nghỉ ở chế độ URF | Max Bá