Đôi điều Về Misthy . Đánh giá khách quan của Hưng Hại Não