Khi Faker vác Leblanc ra là lại có highlight, URF các Khoảnh khắc ảo diệu - Bản tin Lol 777