Ban bo giong, Bò cái giông siêu thịt, bò đực giống siêu thịt, nuôi tại ba tri